Vítejte na stránkách domažlického Arboreta

Z historie a současnosti školního parku

Výjimečnost školy je dána také krásným prostředím, které ji obklopuje. Vzrostlý park odděluje školu od hluku přilehlých ulic a vytváří přírodní kulisu celoroční zeleně.

Zásluhou několika nadšených pracovníků byl v letech 1925-1927 založen při Státní škole pro lesní hajné v Domažlicích park a botanická zahrada. Na jejich vybodování se nejvíce podíleli tehdejší ředitel školy Josef Černý se svým kolegou odborným učitelem Antonínem Březinou.

Celková výměra parku v době zakládání činila téměř 4 ha. S úpravou pozemku se začalo po prázdninách v roce 1925. Pozemky byly nejprve přeorány, zvláčeny a žáci střední školy provedli urovnání povrchu. Současně byly vytyčeny hlavní a vedlejší cesty v budoucím parku.

V květnu 1926 schválilo Ministerstvo zemědělství plán výsadby parku a botanické zahrady. V té době zároveň probíhaly intenzivní práce na dokončení stavby nové budovy školy pro lesní hajné. Kolaudace stavby proběhla dne 21. září 1926 a slavnostní otevření se uskutečnilo dne 17. října 1926. Školní park v bezprostředním okolí sloužil jako výuková pomůcka.

Při výsadbě parku byla použita řada dřevin listnatých i jehličnatých, obvyklých nejen v našem prostředí, ale též velké množství dřevin cizokrajných, exotických.

Javory a jasany získala škola vypěstováním ze semen z vlastního sběru ve Vavřinecké rokli u Domažlic.

Po výsadbě byly veškeré dřeviny označeny popisnými štítky. Na bílé, smaltované, oválné ploše byl uveden kromě českého názvu i název latinský.

Po zrušení Státní školy pro lesní hajné v r. 1952 byla v budově zřízena Zemědělská technická škola. Od té doby se o park starali studenti, mnoho obětavých pedagogů a sezónních zahradníků.

V roce 1981 byl v parku zpracován dendrologický průzkum Ústavem aplikované ekologie a ekotechniky Vysoké školy zemědělské v Praze. Byla shledána vysoká bohatost druhů a řada dobře rostoucích dřevin domácích i cizokrajných zástupců.

Na počátku roku 2001 podala škola návrh na registraci parku s arboretem jako významného krajinného prvku. Referát životního prostředí Okresního úřadu v Domažlicích na základě tohoto návrhu registraci provedl dne 18. ledna 2001.

Pro generální rekonstrukci parku s arboretem byla vybrána firma BAOBAB spol. s. r. o. Praha. Na jaře 2001 byla zpracována inventura současného stavu a sestaven projekt prací. Bylo třeba provést ošetření vzrostlých stromů bezpečnostním, zdravotním či výchovným řezem, provést bezpečnostní vázání korun (proti rozlomení). Veškeré práce byly provedeny použitím stromolezecké techniky - zajištěním pracovníků na lanech.

Celá rekonstrukce byla ukončena na jaře 2002.

Hydrometerologický ústav

Škola spolupracuje s Českým hydrometerologickým ústavem, pobočkou v Plzni. Ve východní části parku byla zřízena v roce 1995 v nadmořské výšce 465 m nad mořem klimatologická stanice, která patří mezi základní stanice České republiky. Její činnost spočívá ve sledování důležitých údajů povětrnosti, jako např. teploty, srážek, vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, výšky sněhu.

Naučná stezka

25.9. 2014 byla v arboretu otevřena naučná stezka pro veřejnost, obsahuje 10 panelů v dvojjazyčné variantě. Projekt byl realizován ve spolupráci se Staatliche Realschule Furth im Wald z Dispozičního fondu, Program příhraniční spolupráce, Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko.

Tím se prostor parku otevřel veřejnosti, především dětem a mládeži. Místní a okolní základní školy zde budou moci provádět praktickou výuku přírodovědeckých a historických oborů v přírodě, exkurze a tématické programy pro žáky.

Dalším plánem školy je zbudovat v rámci naučné stezky pěstební plochy léčivých rostlin a to na jaře roku 2015.